Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůze Výboru T. J. Sokol Kraslice 12.2.2012

18. 12. 2012

            v Kraslicích dne 12.02.2012

 

Zápis

ze schůze výboru T.J. Sokol Kraslice konané v Kraslicích dne 12.02.2012 v sídle KMS s.r.o.

 

Přítomni: br. M.Schuster (starosta), M.Svatoš (jednatel), M.Poslední (hospodář), M.Neckář (místostarosta)

 

Omluveni: -

 

Program:      

 

1)      Zahájení

Schůzi zahájil br. Schuster, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

 

2)      Informace o aktuálním dění, rozprava k jednotlivým bodům 

 

2.1)      Stavu členské základny za rok 2011

 

 • Br. Schuster informoval o stavu členské základny ke konci roku 2011. Přijmutí nových členů a vyškrtnutí členů stávajících bylo provedeno v souladu se Stanovami ČOS, čl. 4., odst. 4.2 a 4.6. Seznam nových členů a členů vyškrtnutých je přílohou tohoto zápisu.
 • Vznik nového oddílu – Oddíl cyklistiky, vedoucí oddílu jmenována sestra Petrušová
 • Vedoucími jednotlivých oddílů resp. odborů stanoveni:

oddíl basketbalu         – br. Svatoš

oddíl vzpírání                         – br. Bíba

oddíl cyklistiky          – ses. Petrušová

odbor všestrannosti:   – ses. Ožanová: cvičení ženy  

                                               – ses. Zaspalová:cvičení rodičů s dětmi

 

2.2)      Informace k účetnictví T.J. Sokol Kraslice

 

 • Hospodář jednoty, br. Poslední pochválil starostu, br. Schustera za řádné vedení účetnictví v roce 2011.
 • Br. Poslední informoval členy výboru o nabídkách oslovených účetních firem (Mgr. Blecha, Kuprová ). Na základě informací br. Posledního se výbor usnesl, že účetnictví si jednota nadále povede sama. Br. Poslední navrhl pro další vedení účetní program Tichý (přednosti – rozšířenost, cena, možnost konzultací s místním daňovým poradcem). Starosta prověří, zda použití zmíněného programu vyhovuje podmínkám a požadavkům ČOS pro vedení účetnictví. Vedením účetnictví jednoty byl výborem pověřen br. Poslední, do budoucna je možné zaškolení a předání agendy jinému členu (člence) T.J. Sokol Kraslice.

   

2.3)            Valná hromada T.J. Sokol Kraslice

 

 • Termín Valné hromady T.J. Sokol Kraslice byl členy výboru stanoven na 10.03.2012 v 18 hodin.

 

2.4)                 Inventarizace majetku T.J. Sokol Kraslice

 • V termínu 11.01.2012 – 19.01.2012 byla provedena fyzická inventura majetku k 31.12.2011. Inventuru provedli br. Schuster a br. Poslední.
 • Kompletní seznam a ocenění je obsažen v Inventarizačním zápisu inventarizační komise. Majetek evidovaný v inventární knize ZP a DKP ke dni 31.12.2011 byl dohledán. Dále je uveden nalezený drobný majetek neevidovaný k 31.12.2011 v inventární knize ZP a DKP.
 • Inventura majetku nezahrnuje místnost volejbalistů (majetek T.J. Tatran Kraslice) a místnost posilovny (inventura bude provedena v průběhu roku 2012).
 • Ocenění budovy sokolovny je provedeno dle znaleckého posudku z roku 2009 vypracovaného Ing. Rádlem.

 

2.5)      Informace k úvěru pro předfinancování získané dotace  

 

 • Úvěr byl dojednán u KB, a.s.
 • Podmínkou získání úvěru je schválení Valnou hromadou a zaručením se za částku 500 000 Kč  městem Kraslice (požadavek bude podána na Zastupitelstvo města konané dne  1.03.2012.

 

2.6)      Informace k žádosti o proplacení podílu dotace financovaného TJSK Českou obcí sokolskou

 

 • Výbor se usnesl, že žádost o proplacení vlastního podílu (100 000 Kč) bude na ČOS podána po Valné hromadě konané 10.03.2012.

 

2.7)      Účast v 5. nebo 6. výzvě Leader MAS Sokolovsko financované z Programu rozvoje venkova ČR

 

 • Výbor se usnesl, že se v případě odsouhlasení Valnou hromadou bude TJSK účastnit další výzvy z programu Leadr MAS Sokolovska.
 • Podmínka účasti – odsouhlasení záměru Valnou hromadou TJSK.

 

2.8)      Ostatní

 • Jednání sportovní komise města Kraslice se budou účastnit v případě absence starosty jednoty br. Schustera jiní členové Výboru TJSK (br. Svatoš, Poslední, Neckář).
 • Diskuze o možnosti rozšíření sportovní nabídky v rámci TJSK

kolektivní sporty – florbal

individuální sporty – stolní tenis, badminton, šachy

 

3) Kontrola úkolů minulé schůze

 

 • Jednání o poskytnutí úvěru pro předfinancovaní dotace – SPLNĚNO
 • Zpracování žádosti o proplacení podílu dotace financovaného TJSK Českou obcí sokolskou – NESPLNĚNO, zpracuje br. Poslední (?)- bude zpracováno na základě kladného usnesení Zastupitelstva města Kraslice a Valné hromady TJSK ve smyslu financování dotace resp.úvěru.
 • Předání podkladů k evidenci členů TJSK br. Svatošovi – SPLNĚNO
 • Oslovení potencionálních vedoucí jednotlivých oddílů resp. odborů TJSK – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
 • Zajištění kontaktu na alternativní účetní firmu – SPLNĚNO

 

 

 

4) Nové úkoly

 

 • 1. Příprava Valné hromady
 • 2. Příprava podkladů do Valné hromady pro odsouhlasení získání úvěru od KB, a.s.
 • 3. Příprava podkladů do Valné hromady pro představení další zamýšlené fáze rekonstrukce budovy sokolovny za účelem odsouhlasení účasti v další dotační výzvě. Pro jednání VH bude připravena situace stavebních úprav a rekonstrukce sociálního zařízení sokolovny.   
 • 4. Zpracování žádosti o proplacení podílu dotace financovaného TJSK Českou obcí sokolskou
 • 5. Oslovení potenciálních zájemců, vedoucích nových sportovních odvětví v rámci TJSK

 

Příští schůze výboru se bude konat dne 3.3.2012 v budově KMS s.r.o. Účast členů výboru TJSK je povinná a nutná.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  br. M. Neckář                                                         Starosta TJSK: br. M.Schuster