Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůze Výboru T. J. Sokol Kraslice 17.10.2012

18. 12. 2012

       V Kraslicích dne 17. 10. 2012.

 

Zápis

ze schůze výboru T. J. Sokol Kraslice konané v Kraslicích dne 17. 10. 12. v sídle KMS s.r.o.

 

Přítomni:       br. M. Schuster (starosta), M. Poslední (hospodář), M. Neckář (místostarosta),                 M. Svatoš (jednatel)

Omluveni:      -

 

Program:      

 

1)      Zahájení

Schůzi zahájil br. Schuster, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

 

2)      Informace o aktuálním dění, rozprava k jednotlivým bodům 

 

2.1)      Informace o zahájení cvičení všech složek T.J. Sokol Kraslice

 

 • O zahájení cvičení jednotlivých složek jednoty informoval br. M.Schuster:

aerobik, všestrannost ženy     – K.Hajnová, M.Neméthová; po, st 18.00-19.00

děti 4-6 let                             – M.Schuster, I.Rieger; po 16.00-17.00

děti 6-9 let                             – J.Kratochvíl, M.Schuster; st 16.00-17.00

cvičení rodičů s dětmi            – P.Brožová; st 17.00-18.00

basketbal muži                       – M.Schuster; po, st, pá 19.00-20.30

vzpírání                                  – Z.Bíba; individuálně, oddílu vzpírání bylo doporučeno využívat tréninkových hodin po, stř. pá, kdy je sokolovna vytápěna. Z úsporných důvodů ostatní dny bude prostor posilovny jen temperován. 

 

2.2)      Informace o akcích konaných v rámci jednoty

 

 • 3. ročník cyklovýletu Kraslice – Boží Dar – Kraslice; konaný 4. 8.; účast cca. 30 lidí
 • Turistický výlet na Sněžnou; akce organizovaná společně s Městskou knihovnou Kraslice; výlet se konal 6. 10.; účast cca. 15 lidí
 • Brigády – čištění potoka v Hraničné, 19. 5.; úklid paseky na Sněžné, 8. 9. a 16. 9.; účast členů oddílu basketbalu a oddílu vzpírání

   

2.3)      Informace k dotaci na 1. etapu rekonstrukce sokolovny

 

 • Br. Poslední informoval členy výboru o proplacení dotace na 1. etapu rekonstrukce sokolovny ze SZIF ve výši 996 947 Kč.
 • Br. Poslední informoval členy výboru o zaslání žádosti ČOS o příspěvek 100 000 Kč na spolufinancování vlastního podílu dotace.  

 

2.4)      Informace k žádosti o příspěvek z rozpočtu města na provoz a rozvoj T. J. Sokol Kraslice

 

 • Br. Poslední informoval členy výboru o podání žádosti o příspěvek z rozpočtu města na letošní rok ve výši 40 000 Kč. Žádost bude projednána na zastupitelstvu města

      1. 11. 2012

 • Br. Poslední informoval členy výboru o podání žádosti o příspěvek z rozpočtu města na příští rok ve výši asi 250 000 Kč. Žádost bude řešena při projednávání rozpočtu města Kraslice.

 

2.5)      Přijímání nových členů do T. J. Sokol Kraslice

 

 • Na schůzi výboru T. J. Sokol Kraslice byl jeho členy projednán způsob přijímání nových členů do jednoty. V souvislosti s problémy s některými novými členy oddílu vzpírání bude přijímání nových členů řešeno dle následujícího postupu:

 

1.      Nový člen podá přihlášku do jednoty, při podání přihlášky bude prokazatelně písemně seznámen s podmínkami členství v jednotě.  

2.      Přijetí nového člena bude projednáno členy výboru, přítomen by měl být i vedoucí daného oddílu nebo jeho vyjádření. Výbor jednoty se musí vyjádřit max. do 60 dnů o přijetí či nepřijetí (viz. Stanovy ČOS)

3.      Během maximálně 60-ti denní lhůty je přijímaný povinen zaplatit stanovené oddílové příspěvky oddílu, do něhož se hlásí. V případě přijetí do jednoty je nový člen povinen zaplatit členské příspěvky a následně mu je vystavena členská legitimace.

4.      V případě nepřijetí má zájemce možnost odvolat se k valné hromadě. Postupuje se v souladu s platnými stanovami ČOS

5.      Nezletilý uchazeč o členství musí k žádosti připojit podpis rodičů.

 

Na tomto postupu se Výbor jednoty jednohlasně shodl.

 

 

2.6)      Informace k faktuře za daň z nemovitosti předložené T. J. Tatran Kraslice

 

 • Br. Poslední informoval členy výboru o faktuře za daň z nemovitosti za rok 2012, předložené panem Lubomírem Zachem, předsedou T. J. Tatran Kraslice. Br. Poslední upozornil výbor jednoty na chybný výpočet daně z nemovitosti. Faktura bude reklamována
 • Br. Poslední navrhl, aby byla daň z nemovitosti vyjmuta ze smlouvy o zaúčtování nákladů uzavřené s T. J. Tatran Kraslice a aby od příštího roku nebylo podáváno přiznání jako celek, ale oběma vlastníky odděleně za svůj spoluvlastnický podíl budovy sokolovny a přilehlé pozemky (2/3 T.J. Sokol Kraslice, 1/3 T.J. Tatran Kraslice). Výbor návrh odsouhlasil a pověřil br. Posledního jednáním ze zástupcem

      T. J. Tatran Kraslice, panem Lubomírem Zachem.

 

      Výbor T. J. s tímto postupem jednohlasně souhlasí.

 

 

2.7)      Provozní řád sokolovny

 

 • Br. Schuster informoval o návrhu provozního řádu sokolovny. Br. Schuster požádal členy výboru o prostudování a připomínkování návrženého provozního řádu tak, aby mohl být na příští schůzi výboru schválen. Br. Poslední rozešle návrh Provozního řádu všem členům Výboru.

 

2.8)      Zřízení webových stránek T.J. Sokol Kraslice

 

 • Br. Schuster navrhl členům výboru vytvoření webových stránek jednoty a seznámil je s postupem vzniku stránek (osloven pan Seehak) a způsobem jejich udržování a aktualizování. Cena za vytvoření stránek je 3500 Kč za českou verzi a 500 Kč za německou verzi. Podklady předají Br. Kratochvíl a Poslední.

 

      Výbor odsouhlasil vznik webových stránek jednoty.  

 

2.9)      Stanovení inventurní komise

 

 • Do inventurní komise byli pro rok 2012 navrženi následující členové jednoty: br. Poslední, br. Schuster, br. Svatoš a sestra Ožanová. Inventura majetku bude provedena k 31. 12. 2012.

 

2.10)    Ostatní

 

 • Z grantu ČOS bylo objednáno nové cvičební nářadí.
 • Diskuze ke konfliktu se členy oddílu vzpírání porušujícími provozní řád sokolovny. Br. Cichrovi a br. J. a V. Papežovím byl zakázán vstup do sokolovny pro soustavné nedodržování provozního řádu. Jmenovaní i přes několikrát se opakující upozornění porušovali provozní řád sokolovny. Jmenovaní nemají zaplaceny oddílové příspěvky od přijetí do T. J. Sokol Kraslice. Z těchto důvodů a v souladu s článkem 4, odst. 4. 6. Stanov ČOS, Výbor T. J. vyškrtnul jmenované z T. J. Sokol Kraslice. Jmenovaní budou písemně informováni.
 • T. J. Sokol Kraslice vysílá na seminář o aerobiku, konaný 20.10.12, sestru K. Hajnovou a na seminář pro cvičení rodičů s dětmi, konaný 22. 10. 12, sestru I. Rieger.
 • Diskuze k pokračování rekonstrukce budovy sokolovny. Žádost na II. etapu obnovy sokolovny byla doporučena výborem MAS Sokolovska k financování a T. J. čeká na definitivní odsouhlasení projektu ze strany  SZIFo. V případě úspěšného vyhodnocení proběhne 2. etapa rekonstrukce sokolovny mezi 4 až 9/2013. Předmětem rekonstrukce bude podlahové topení, nová podlaha v hlavním sále. U dotačního titulu MSMT, uvažovaného pro celkovou rekonstrukci sokolovny (tzv. 3. etapa), došlo ke změně podmínek a tento je dále pro potřeby T. J. Sokol Kraslice nevyužitelný. T. J. bude žádat MAS Sokolovsko o částku 2 mil. Kč, za něž by byla provedena další dílčí obnova sokolovny. Připadá v úvahu rekonstrukce střehy nad hlavním sálem sokolovny nebo obnova fasády a oken na cvičebním sále. Termín vypsání další výzvy je odhadován na duben 2013. 

      Další variantou pro konečnou rekontsrukci sokolovny je využití dotačního titulu s cíle     3, kde bychom využili přeshraniční spolupráci s partnerem z Německa.

 

3) Kontrola úkolů minulé schůze

 

 • 1. Zpracování žádosti o proplacení podílu dotace financovaného TJSK Českou obcí sokolskou - SPLNĚNO
 • 2. Oslovení potenciálních zájemců, vedoucích nových sportovních odvětví v rámci TJSK – PROBÍHÁ
 • 3. Právní podklady k veřejné sbírce (br. Kratochvíl) - SPLNĚNO
 • 4. Obstarání informací ke zřízení účtu (br. Poslední) – SPLNĚNO
 • 5. Příprava prezentace sbírky (br. Neckář) – NESPLNĚNO, PROBÍHÁ
 • 6. Možnosti výroby pokladniček (br. Svatoš, br. Schuster) - SPLNĚNO
 • 7. Vyhotovení propagačního letáku k cyklovýletu Kraslice–Boží Dar– Kraslice (br. Neckář) - SPLNĚNO

 

4) Nové úkoly

 

 • 1. Příprava prezentace sbírky – br. Neckář
 • 2. Obstarání pokladniček – br. Neckář
 • 3. Výběr osoby (osob) odpovědné za správu webových stránek jednoty
 • 4. Připomínkování návrhu provozního řádu sokolovny – br. Neckář, Svatoš, Poslední, Schuster

 

 

 

 

 

 

Příští schůze se bude konat dne 4. 11. 2012 v budově KMS s.r.o. Účast členů výboru TJSK je povinná a nutná.

 

 

 

Zapsal:  br. M. Neckář                                                         Starosta TJSK: br. M.Schuster