Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůze Výboru T. J. Sokol Kraslice 4.11.2012

18. 12. 2012

 V Kraslicích dne 04.11.2012

 

Zápis

ze schůze výboru T.J. Sokol Kraslice konané v Kraslicích dne 17.10.12. v sídle KMS s.r.o.

 

Přítomni:       br. M.Schuster (starosta), M.Poslední (hospodář), M.Neckář (místostarosta),                    M.Svatoš (jednatel)

Omluveni:      -

Host:               -

 

Program:

 

1)      Zahájení

Schůzi zahájil br. Schuster, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

 

2)      Informace o aktuálním dění, rozprava k jednotlivým bodům

 

2.1)      Informace o nových členech T.J. Sokol Kraslice

 

 • Noví členové TJSK:   Jakub Jiroušek, 5.1.1992

Radek Milko, 10.9.1997

David Sivák, 26.1.1994

Robin Sivák, 6.9. 1991

 

 • Br. Schuster do příští schůze připraví podklady pro aktualizaci seznamu členů TJSK -noví členové přijímaní do jednoty; členové, kteří budou od nového roku vyškrtnuti. Seznam bude předán br. Svatošovi odpovědnému za evidenci členů jednoty.

 

2.2)      Placení oddílových přśpěvků v oddílu vzpírání

 

 • Br. Schuster informoval členy výboru o aktuálním stavu. Do příští schůze zajistí doplacení oddílových příspěvků za oddíl vzpírání. Na příští schůzi výboru bude zhodnocen stav a vyvozeny případné důsledky pro trvale neplatící členy. Bude aktualizován seznam členů oddílu vzpírání včetně data jejich přijetí do oddílu.

 

2.3)      Nominace na Sportovce roku města Kraslice za T.J. Sokol Kraslice

 

 • Výbor TJSK projednal návrhy na sportovce roku a usnesl se na navržení sestry Ivany Rieger za nácvik sletové skladby „Člověče, nezlob se“

 

2.4)      Příspěvek na financovaní vlastního podílu dotace na 1. etapu rekonstrukce budovy sokolovny

 

 • Br. Poslední informoval členy jednoty o obdržení příspěvku od ČOS ve výši 55 000 Kč na financovaní vlastního podílu 1.etapy rekonstrukce budovy sokolovny. Předložený návrh smlouvy byl připomínkován a zaslán zpět br. Mandátovi, jednateli ČOS.

 

 

2.5)      2. etapa rekonstrukce budovy sokolovny

 

 • Br. Poslední informoval členy výboru o dalším postupu pro 2. etapy rekonstrukce budovy sokolovny. Br. Poslední připraví podklady pro výběrové řízení.

 

2.6)      Ůčast členů TJSK na bodovaných seminářích ČOS

 

 • Br. starosta informoval členy výboru o účasti členů jednoty na bodovaných seminařích. Sestra K.Hajnová se zúčastnila 3.11. semináře XXXXX (budou jí proplaceny cestovní výdaje). Br. starosta se 1.12. zúčastní schůze Odboru sportu ČOS.

 

2.7)      Průběh cvičení organizovaných T.J. Sokol Kraslice

 

 • Br. starosta informoval o průběhu jednotlivých cvičení organizovaných TJSK. Vše probíhá v pořádku, pouze u Cvičení rodičů s dětmi je problém se cvičitelkou, která při malé účasti na konkrétním cvičení bude toto rušit. Výbor se shodl na nutnosti zajistit další cvičitelku.

 

2.8)      Stav financí T.J. Sokol Kraslice

 

 

2.9)      Odměňování cvičitelů T.J. Sokol Kraslice

 

 • Br. Schuster a br. Poslední tlumočili zbylým členům výboru myšlenku sestry I.Rieger na odměňování cvičitelů. Výbor s tímto návrhem souhlasí a vypracuje směrnici pro odměňování  jednotlivých cvičitelů. Br. Poslední navrhl následující způsob – odměňování bude odstupňováno dle odcvičeného času (počtu cvičebních jednotek) a kvalifikace konkrétního cvičitele. Br. Neckář navrhl, aby odměna cvičitele by vždy stanovována jako procentní podíl z vybraného vstupného resp. oddílových příspěvků. Podle účasti na cvičeních (motivace cvičitele) by byl odstupňovaný procentní podíl vyplácený cvičiteli.
 • Výbor se shodl, že cvičitel bude vždy odměňován pouze z příjmů daného oddílu. Přesný způsob odměňování bude stanovovat Směrnice pro odměňování cvičitelů TJSK, která bude vypracována na základě návrhů členů výboru TJSK.

 

 

2.10)    Ostatní

 

 • Br. Poslední navrhl, aby se v průběhu příšího roku přesunuly veškerá cvičení do budovy sokolovny. Výbor s návrhem souhlasí. S tímto souvisí nezbytná rekonstrukce sociálního zařízení sokolovny. Ta se uskuteční v rámci brigád členů TJSK.
 • Předběžná rozprava o možném termínu konání valné hromady TJSK.

 

3) Kontrola úkolů minulé schůze

 

 • 1. Oslovení potenciálních zájemců, vedoucích nových sportovních odvětví v rámci TJSK – PROBÍHÁ
 • 2. Příprava prezentace sbírky (br. Neckář) – SPLNĚNO
 • 3. Výroba pokladniček (br. Svatoš, br. Schuster) – SPLNĚNO
 • 4. Výběr osoby (osob) odpovědné za správu webových stránek jednoty – SPLNĚNO
 • 5. Připomínkování návrhu provozního řádu sokolovny (br. Svatoš, Poslední, Schuster, Neckář) – SPLNĚNO

 

 

4) Nové úkoly

 

 • Zajištění doplacení chybějících oddílových příspěvků členů oddílu vzpírání (Br. Schuster)
 • Příprava podkladů pro aktualizaci seznamu členů TJSK (Br. Schuster)
 • Příprava podkladů pro výběrové řízení na 2.etapu rekonstrukce budovy sokolovny (Br. Poslední)
 • Návrhy pro přípravu Směrnice pro odměňování cvičitelů TJSK (všichni) 

 

 

 

 

Příští schůze se bude konat dne 14.12.2012 v budově KMS s.r.o. Účast členů výboru TJSK je povinná a nutná.

 

 

 

Zapsal:  br. M. Neckář                                                         Starosta TJSK: br. M.Schuster