Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůze Výboru T.J. Sokol Kraslice 05.07.2013

12. 8. 2013

Zápis z jednání výboru T.J. Sokol Kraslice ze dne 05.07.2013

 

1/ Úvod.

Svolavatel a předsedající výboru TJSK br. starosta konstatuje po zahájení jednání prezenci členů výboru.

Přítomni:    br. Matyáš Schuster,starosta, ,

                   br. Zdeněk Sokol, náčelník,          

                   ses. Ivana Rieger, náčelnice

                   br. Jaroslav Kratochvíl, člen výboru.

 

Nepřítomni:br. Miroslav Neckář, místostarosta – omluven,

                   br. Miroslav Svatoš, jednatel – omluven,

                   br. Miloslav Poslední - omluven

 

Předsedající konstatuje, že výbor je usnášeníschopný, předkládá program jednání a ten je následně jednomyslně přijat. Zapisovatelem je určen br. Kratochvíl a ověřovatelem zápisu br. Sokol.

 

Br. Kratochvíl přednáší v úvodu následující návrh:

Z důvodu nepřítomnosti místostarosty, jednatele a hospodáře na tomto jednání výboru TJSK navrhuji využít při potřebě přijetí usnesení výboru formu hlasování „per rollam“                       ( vysv.: přečti, podepiš a pošli dalšímu) dle Stanov ČOS, aby se rozhodování mohli účastnit i nepřítomní členové výboru, neboť zde mohou být projednávány a rozhodovány odůvodněné případy, kdy by mohlo hrozit nebezpečí z prodlení v případě nerozhodnutí, resp. nečinnosti výboru. Jsem si vědom konstatované usnášeníschopnosti výboru, ale také závažnosti projednávaných problematik a myslím, že by měli mít možnost hlasování také nepřítomní členové.

Výbor navržený postup hlasování (per rollam) bere na vědomí a předsedající zároveň pověřuje br.Kratochvíla formulací event. usnesení a jejich doručení prostřednictvím emailu všem členům výboru ve lhůtě do 10.7.2013 s tím, že k hlasování bude každému z adresátů poskytnuta lhůta 48 hodin od doručení návrhů event. usnesení. Nevyjádří-li se člen výboru k návrhu(ům) usnesení ve shora uvedené lhůtě, bude se mít zato, že se hlasování zdržel.

 

2/ Kontrola usnesení a úkolů.

Kontrola usnesení dle zápisu jednání výboru ze dne 7.6.2013:

Usnesení dle bodu 11/ bylo prohlasováno a přijato. Usnesení bylo splněno.

 

Kontrola úkolů dle zápisu jednání výboru ze dne 7.6.2013:

ad 3a) K sepis mandátní smlouvy mezi TJSK a účetní předkládá Br.Kratochvíl výboru email doručený všem členům výboru dne 30.6.2013 odesláno v 11:29 hod. Kladné stanovisko k návrhu smlouvy sdělili br.Schuster, br.Sokol, br.Poslední a ses.Rieger. Stanovisko zpracovatele návrhu br.Kratochvíla je také kladné. Nevyjádřili se br.Neckář a br.Svatoš.

Úkol splněn.

Výbor pověřuje br.Schustera, aby návrh mandátní smlouvy předložil k akceptaci mandatáři, účetní firmě Anděla Převrátilová. Termín: neprodleně

 

 

 

 

 

ad 3b) Shromáždění účetních dokladů z jednotlivých oddílů TJSK br. starostou a jejich předání br.hospodáři.

Br.starosta předkládá výboru doklady jednotlivých oddílů s tím, že tyto předá při první příležitosti br. hospodáři, který není přítomen.

Úkol splněn.

 

ad 4a) Br.starosta předkládá 2 grafické návrhy odznaků k 80.výročí založení TJSK, které zpracoval bratr Beneš a sdělil, že požádal ještě jinou odborně zdatnou osobu o zpracování alternativních návrhů. Br.Sokol předkládá na ukázku 2 odznaky jiných jednot, jako příklad zpracování a výrobní technologie, která byly členy výboru diskutována v minulém jednání. Členové výboru žádají předložit ještě alespoň jeden grafický návrh odznaku. Br.starosta doručí všechny 3 grafické návrhy odznaku všem členům výboru.

Úkol trvá. Termín do 20.7.2013.  

 

ad 4b) V důsledku nepřítomnosti br.Posledního žádá výbor,aby br.Poslední informoval o plnění tohoto úkolu písemně prostřednictvím emailu všechny členy výboru.

Úkol trvá. Termín do 15.7.2013.

 

ad 6) Br.starosta dokládá a informuje členy výboru, že řádně a včas podal ČBF přihlášky do basketbalových soutěží (muži+ basketbalová přihláška).

Úkol splněn.

 

ad 7) Br.Kratochvíl informuje, že v osobním jednání získal souhlas Ivany Kryštůfkové, k její nominaci do f-ce rozhodčí za TJSK do soutěžního ročníku ´13/´14. Dále br.Kratochvíl informuje, že jednal s Ing.Vratislavem Marešem o možnosti jeho nominace s následujícím výsledkem: Ing.Vratislav Mareš má nadále zájem rozhodcovat i v dalším soutěžním ročníku. Jeho účast závisí na výsledcích lékařské prohlídky, kterou absolvuje ve FN v Praze v úvodu  srpna t.r. Přibližně dne 15.8.´13 bude Ing.Mareš znát výsledky vyšetření a pokud bude vše v pořádku, bude rozhodcovat. S nominací za naši TJSK nemá žádný problém, pokud jej nebude potřebovat k nominaci BK Kraslice. Pan Ing. Mareš zjistí stav věcí u paní Mgr. Pavlíny Poledňákové po jejím návratu z dovolené a sdělí jej. Br. Schuster sděluje, že požádá o pomoc při nominaci rozhodčího KS ČBF KK.

Úkol trvá. Termín do příštího jednání výboru.

 

ad 8) Br.Kratochvíl informuje o podání žádosti ohledně rezervace sportoviště TSMK p.o. a předkládá email ze dne 17.6.2013 odesláno ve 12:07 hod. a osobní komunikaci a projednání věci s Robertem Vopičkou, ředitelem TSMK. Na odpověď se čeká po návratu příslušné pracovnice z dovolené.

(V mezidobí od mezi konáním výboru a sepisem zápisu přišla od Jany Mačasové, pracovnice TSMK, p.o. kladná odpověď, přepískáno emailem všem členům výboru).

Úkol splněn.

Br.Schuster informuje výbor, že zajistil pro srpnové tréninky a camp přípravky v případě mokré varianty možnost využité tělocvičny v internátu SŽŠ v Kraslicích.

 

ad 9) Br. Schuster informuje výbor o schválení žádosti o přidělení grantových finančních prostředků na pořízení nářadí do tělocvičny, zejména na tréninky dětí KŽ ČOS a doporučení přidělení grantu P ČOS v Praze.

Úkol splněn.

 

 

ad 10) Br. Schuster informuje výbor, že KS ČBF  poskytuje příspěvek 3.000,-Kč na míče pro děti k tréninkům a mistrovským utkáním v minibasketbalu v sezoně ´13/´14. Původní info o příspěvku na dresy byla nesprávná. Br. Schuster podá žádost o příspěvek.

Termín neprodleně.

 

3. Smlouva o dílo mezi TISK a HAJM, s.r.o.

Br. starosta informuje, že smlouva o dílo mezi TJSK a HAJM s.r.o na II.etapu rekonstrukce sokolovny byla minulý týden podepsána. Br. Kratochvíl takový postup namítá a sděluje, že bratra starostu upozorňoval na skutečnost, že chce mít návrh uvedené smlouvy před podepsáním k dispozici k prostudování, k event. připomínkám a návrhům na doplnění a že smlouvu měl a má před podpisem projednat výbor TJSK, neboť je to dle stanov ČOS v jeho pravomoci. Dále br. Kratochvíl informuje výbor, že dne 5.7.2013 v odpoledních hodinách obdržel od br.Posledního email (tj.hodinu a půl před tímto jednáním výboru) odeslaný ve 14:52 hod., ve kterém mu bylo sděleno že smlouva je uložena na označeném elektronické portálu v uložišti.  Smlouvu, o které netušil, že je již podepsána otevřel a zjistil, že smlouva trpí řadou právních vad a nedostatků v neprospěch TJSK (objednatele) a i v neprospěch HAJM s.r.o.(zhotovitele). Nato výbor podrobně informoval o právních nedostatcích uzavřené smlouvy. Br. starosta navrhuje zahájit jednání s jednatelem HAJM s.r.o. za účelem úpravy právních podmínek smlouvy s tím, že se je pokusí neprodleně iniciovat.

Termín: neprodleně.

 

4) Vogtlandlauf

Br.starosta informuje výbor o účasti členů TJSK na letošním ročníku Vogtlandlaufu, ve kterém naše mládež statovala ve třech vypsaných bězích a dospělí členové  v bězích na 10 km a půlmaratónu. Výbor TJSK děkuje všem účastníkům za dobrou reprezentaci TJSK a gratuluje všem k dosaženým výsledkům.

Br. Kratochvíl navrhuje zařadit do termínového kalendáře na červen 2014 účast sportovců TJSK v triatlonu, jehož vynikající druhý ročník se konal letos ve spolupráci mezi VSC Klingenthal a Ski Bublava.

 

5) Trenérský kurz

Br.strarosta informoval výbor, že br. Kratochvíl absolvoval úspěšně trenérský kurs pro trenéry basketbalu  kvalifikace „C“ a navrhuje mu proplatit z pokladny TJSK částku 2.300,-Kč reprezentující zaplacené kurzovné a ubytování proti již předloženému dokladu ČBF. Zároveň sděluje, že ČBF přispěje na úhradu kurzovného TJSK částkou 500,-Kč. Br. Kratochvíl  navrhuje k tomuto přijmout usnesení výboru. Br. starosta pověřuje br. Kratochvíla k formulaci a doručení usnesení per rollam s odkazem do bodu 1/ tohoto zápisu.

Termín:do příštího výboru.

 

6/ Evidence pošty

Br. starosta informuje, že má k dispozici a k nahlédnutí kdykoliv a komukoliv evidenci doručené a odeslané pošty od roku 2007 a že tuto evidenci povede kontinuálně dále.

 

7/ Grant na Sokolení. 

Br.starosta informoval výbor o podpisu smlouvy o čerpání grantu v částce 11.000,-Kč na akci Sokolení s Městem Kraslice, která proběhne v rámci celé ČOS také v Kraslicích dne 24.8.2013.

 

 

 

8/ Pozvánka na 4.ročník cyklovýletu Kraslice-Boží Dar-Kraslice.  

Br. Sokol uvědomuje výbor o pozvánce na 4.ročník cyklovýletu Kraslice-Boží Dar-Kraslice, který zpracoval a doručil br.Neckář a navrhuje, aby pozvánky byla rozšířena na web TJSK do srpnového čísla Kraslického zpravodaje a na vývěsku TJSK u prodejny nábytku naproti ZUŠ. Výbor bere info na vědomí s tím, že publikaci, jak je uváděna shora zajistí br.Neckář ve spolupráci se ses.Rieger.

Termín do 29.7.2013.

 

9/ Trenérská rada, trenéři a cvičitelka, nábor, odměna ses.Rieger. 

Br.Kratochvíl navrhuje založení trenérské rady TJSK pro věcnou koordinaci obsahů tréninků a metodiky oddílu pohybových her a oddílu basketbalové přípravky. Dále navrhuje oslovit muže družstva basketbalu, kteří by měli zájem o trenérskou práci s mládeží (vím, že zájem by měl např. br. Svatoš) a tyto angažovat a umožnit jim získání trenérské kvalifikace.Výbor bere požadavek na vědomí.

Ses.Rieger žádá výbor o zajištění ještě jedné cvičitelky do oddílu pohybových her. Výbor bere požadavek na vědomí.

Následně výbor projednává formu náboru do oddílu pohybových her a náboru pro doplnění oddílu basketbalové přípravky. Na akci Sokolení budou na náborové akci přímo pracovat a připraví si podklady br.Sokol a ses. Rieger. Informaci o náboru na Sokolení zajistí v Kraslickém zpravodaji br. Kratochvíl a nábor v MŠ a ZŠ v Kraslicích zajistí stejně tak jako loni ses. Rieger a br.starosta.

Ses.Rieger dále žádá výbor o přiznání odměny za cvičitelskou činnost ve školním roce 2012/13. Br.Schuster pověřuje br.Kratochvíla k formulaci a doručení návrhu usnesení per rollam s odkazem do bodu 1) tohoto zápisu.

 

10) Sokolení

Br.Schuster informuje o termínu akce, která se bude konat dne 24.8.2013 na vypůjčeném pozemku Města proti sokolovně.

Výbor projednává organizační zajištění akce s následujícími rezultáty:

a)      K přípravě a zajištění občerstvení veřejnosti bude požádán br.Vlček,

b)      k obstarání a obsluze nafukovacího hradu a zajištění účasti hasičů a jejich techniky bude požádán br.Poslední,

c)      k zajištění a organizaci soutěží budou požádáni br.Svatoš, br.Neckář a nabídla se paní Kuzebauchová

d)     k zajištění a organizaci náboru budou požádáni br.Sokol a ses. Rieger.

Termín: neprodleně.

 

Po vyčerpání programu výboru byl tento předsedajícím v 19:40 hod. ukončen. V 19:45 hod. se do jednací místnosti dostavil br. Poslední, hospodář, kterému br.Schuster, starosta předal všechny účetní doklady ze všech oddílů TJSK.

 

 

 

____________________________                                      ____________________________

br.Jaroslav Kratochvíl, zapisovatel                                       br. Matyáš Schuster, předsedající

 

_____________________________

Br.Zdeněk Sokol, ověřovatel, zápisu

 

 

 

Přítomni:

 

____________________________

            br. Matyáš Schuster

 

____________________________

              br. Zdeněk Sokol

 

____________________________

             ses. Ivana Rieger

 

___________________________

            br. Jaroslav Kratochvíl

 

 

V Kraslicích dne 5.7.2013