Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůze Výboru T.J. Sokol Kraslice 07.06.2013

12. 8. 2013

 Zápis z jednání výboru T.J. SOKOL KRASLICE  ze dne 07.06.2013

 

1/ Úvod.

Svolavatel a předsedající výboru TJSK br. starosta konstatuje po zahájení jednání prezenci členů výboru.

 

Přítomni:   br. Matyáš Schuster, starosta, br. Miroslav Neckář, místostarosta, br.Zdeněk                    Sokol, náčelník, br. Miloslav Poslední, hospodář, br. Jaroslav Kratochvíl, člen výboru.

Nepřítomni: br.Miroslav Svatoš, jednatel – omluven, ses. Ivana Rieger, náčelnice – omluvena.

 

Předsedající konstatuje, že výbor je usnášeníschopný, předkládá program jednání a ten je následně jednomyslně přijat.

 

2/ Kontrola usnesení a úkolů.

Předsedající konstatuje z pracovního zápisu minulého schůze Výboru, že ke kontrole plnění nejsou žádná aktuální usnesení. Oficiální zápis žádá dohotovit a předložit dodatečně po zapisovateli minulé schůze výboru br. Miroslavovi Neckářovi.

 

3/ Výběr účetní.

Předsedající informuje výbor o jednání s paní Andělou Převrátilovou, podnikatelkou v oblasti vedení účetních agend a zpracování daňových přiznání, která je schopná a ochotná vést účetnictví TJSK za cenu 5.000,-Kč ročně. V debatě informuje předsedající s br.Jaroslavem Kratochvílem a dále br. Miloslav Poslední o seznámení účetní s obsahem účetních agend a objemem a obsahem práce, která od ní bude požadována a očekávána.

 

a/ Výbor pověřuje br.Jaroslav Kratochvíla k přípravě návrhu smlouvy o dílo mezi TJSK a Andělou Převrátilovou.

Termín: do příštího jednání výboru.

 

b/ Výbor pověřuje bratra starostu ke shromažďování a předkládání všech účetních podkladů všech oddílů TJSK a jejich průběžnému předávání br.hospodáři do každého 5.dne měsíce následujícího po minulém měsíčním účtovacím období, aby je ten mohl kontrolovat a předávat průběžně k zaúčtování paní Anděle Převrátilové.

Termín: průběžně .

 

4/ Výroba odznaku k 80.výročí založení TJSK.

Po vyslechnutí neformálních návrhů na kvalitu a vzhled odznaku všemi přítomnými členy výboru bylo navrženo, projednáno a jednohlasně rozhodnuto následující:

 

a/ Br.strarosta požádá br.Beneše, odborně zdatnou osobu o zpracování a předložení barevného grafického návrhu odznaku alespoň ve 3 variantách s tím, že v zadání zpracovateli budou akcentovány neformální návrhy členů výboru, jak byly prezentovány v úvodu tohoto bodu jednání. Grafické návrhy odznaku budou předloženy na příštím jednání výboru.

Termín: do příštího jednání výboru.

b/ Br. Miloslav Poslední informuje o možnosti získat finance na pořízení odznaku z městského rozpočtu (grant) za předpokladu zpracování a vydání publikace o historii Sokola v Kraslicích k emisi odznaku. Po diskuzi k tématu byl br.Miloslav Poslední pověřen výborem k požádání nové kronikářky města Kraslice o sepis publikace na shora uvedené téma.

Termín: do příštího jednání výboru. 

c/ Po odsouhlasení grafických návrhů odznaku výborem poptá výborem pověřená osoba u výrobců odznaků podmínky (počty kusů, ceny, termíny dodávky apod.)

 

5/ Informace a zprávy o sportovní, funkcionářské a trenérské činnosti TJSK.

a/ Br.Miroslav Neckář informuje o vynikajícím výsledku, 1.místě sestry ses. Ivany Neckářové a 43.místě br. Mariána na letošním ročníku cyklistického závodu Král Šumavy.  Po vyslechnutí zprávy výbor TJSK gratuluje oběma jmenovaným k dosaženému výsledku. 

b/ Br.Jaroslav Kratochvíl informuje o návštěvě hráčů basketbalové přípravky na dvojzápase  reprezentací žen Čína vs. Rusko a ČR vs. Lotyšsko v KV Aréně. Dále podává zprávu o přípravě účasti našich členů na 8.ročníku Vogtlandlauf(u).

c/ Br. Matyáš Schuster informuje o účasti br. Zdeňka Sokola na turistické akci a absolvování pochodu na trati 50 km.  

d/ Br.Matyáš Schuster informuje o tom, že br.Miloslav Poslední absolvoval školení v sídle ČOS v Praze a br. Jaroslav Kratochvíl první cyklus školení trenérů „C licence“ v Klatovech. Výbor jednomyslně schvaluje proplacení doložených nákladů školení br. Miloslavu Poslednímu.

 

6/ Přihlášky do soutěží.

Výbor po projednání ukládá br. Matyáši Shusterovi podat příslušnému orgánu ČBF přihlášky basketbalového oddílu mužů a basketbalové přípravky do soutěží v ročníku 2013/2014.

Termín: dle dispozic ČBF.

 

7/ Rozhodčí.

Br. Matyáš Schuster informuje výbor o povinnosti  TJSK nominovat do soutěží 2 rozhodčí. Z nesplnění uvedené povinnosti hrozí TJSK sankce ČBF ve výši 6.000,-Kč. Z uvedeného vyplývá povinnost všech členů výborů oslovit všechny rozhodčí v regionu za účelem získání nominací a nahlášení alespoň 2 rozhodčích.

Termín: neprodleně.

 

8/ Basketbalový camp srpen 2013 Kraslice.

Br.Jaroslav Kratochvíl a br.Matyáš Schuster informují výbor o termínu, místě a obsahu basketbalového campu, který povedou v srpnu t.r. pro hráče basketbalové přípravky a žáky doposud pohybových her postupujících do přípravky. Camp bude probíhat na venkovním hřišti v Palackého ul. v Kraslicích vedle FÚ. Výbor pověřuje br. Jaroslava Kratochvíla k podání a projednání žádosti o rezervaci hřiště k pořádání campu se správcem sportoviště.

Termín: neprodleně

V případě mokré varianty je potřeba zajistit množnost pořádání campu v tělocvičně internátu SŽŠ pobočka Kraslice. Pověřen br. Matyáš Schuster.

Termín: neprodleně.

 

9/ Žádost o grant KŽ ČOS

Br. Matyáš Schuster informuje výbor o podání žádosti o přidělení grantových finančních prostředků na pořízení nářadí do tělocvičny, zejména na tréninky dětí. Výbor vzal na vědomí výši grantu, výběr nářadí i míru spolufinancování  TJSK.

 

10/ Žádost o příspěvek na KS ČBFKK

Br. Matyáš Schuster informuje výbor o možnosti požádat KS o příspěvek 5.000,-Kč na drezy pro děti k mistrovským utkáním v minibasketbalu v sezoně ´13/´14. Výbor jednomyslně rozhoduje o pověření br.Matyáše Schustera k podání žádosti.

Termín: do příštího jednání výboru.

 

11/ Návrh usnesení.

Bratr Miloslav Poslední předkládá výboru návrh postupu ke spolupráci s městem ohledně formulace příslušného usnesení výboru a jeho přijetí tak, že formulaci sepíše, doručí emailem členům a Ti se vyjádří, zda s ním souhlasí či nikoliv. Návrh byl jednomyslně přijat.

Termín: do 15.6.2013.

 

Jelikož byl program jednání výboru vyčerpán, předsedající jednání v 18:30 hod.ukončil.

 

 

 

____________________________

br. Jaroslav Kratochvíl,zapisovatel

 

 

____________________________

br. Miroslav Neckář, ověřovatel

 

 

 

Přítomní:

 

br. Matyáš Schuster, starosta,

 

 

br. Miroslav Neckář, místostarosta,

 

 

br.Zdeněk Sokol, náčelník,

 

 

br. Miloslav Poslední, hospodář,

 

 

br. Jaroslav Kratochvíl, člen výboru.

 

 

V Kraslicích dne … 6. 2013